Skip available courses

Available courses

Технології віртуалізації та хмарних обчислень

Слухачі - 5-й курс ІС та ІП.

Об'єктно-орієнтоване програмування (заочники)

Навчальна дисципліна належить до варіативної частини за вибором студента, циклу професійної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни -  випадкові явища та інформація про них, результати експериментів в різних галузях економки, які можна класифікувати як випадкові данні і які характеризують предметну область при розробці програмних проектів і інформаційних систем, результати експериментальних наукових досліджень.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

аналізувати  науково-технічну, природничо-наукову та загальнонаукову інформацію;

застосовувати методи і процедури обробки статистичної інформації для ухвалення рішень під час аналізу бізнес-процесів;

застосовувати методи і процедури статистичної обробки даних  при розв’язанні задач планування, прогнозування, маркетингу тощо.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

 

         знання:  закономірностей випадкових явищ, базові знання в області комп’ютерних технологій статистичної обробки інформації, базові знання в області фундаментальної та дискретної математики;

 

         уміння: застосовувати  комп’ютерні технології  та методи статистичної обробки даних при побудови математичних моделей об’єктів і процесів професійної діяльності; математичні методи обробки, аналізу і синтезу результатів професійних досліджень; змістовної інтерпретації отриманих результатів.

Уміння застосовувати методи і процедури обробки статистичної інформації для ухвалення рішень під час аналізу бізнес-процесів, розв’язанні задач планування, прогнозування, маркетингу тощо.

         досвід: застосовувати основні методи формалізованого опису і аналізу випадкових явищ, обробки і аналізу результатів фізичних і чисельних експериментів; роботи в середовищі сучасних систем статистичної обробки інформації STATISTICA,    Excel, STAT, SPSS для реалізації умінь

ER-modelling. Relational data model. Relational algebra foundations. SQL language. Base operations, joining, grouping, updating, scheme modification. Triggers, procedures, programming in Transact-SQL.Database organization, indexes, optimization. SQL-programming language interface. NoSQL and MongoDB. Knowledge engineering. Blockchain.

План розрахований на 4 заняття. 
  1. Оглядове заняття. Цілі, призначення, варіанти використання, вплив на навчальний процес.
  2. Створення і використання ресурсів - навчальних матеріалів.
  3. Створення діяльностей, як-от завдання - звіти по лабораторних роботах. Оцінювання, налаштування формули підсумкової оцінки.
  4. Створення і використання тестів.

Information system architecture. Enterprise architecture. Organization modelling. Enterprise architecture language ArchiMate. Accounting and multisegment accounting pattern. Operational strategy, MRP II, JIT/Lean. IT standards and typical design. Distributed systems architecture. Capability Maturity Model (CMM), Ajile. SAP implementation roadmap.

3-й курс КН та інформаційні технології, існує з лютого 2019р.

Лабораторний курс по чисельних методах. Для студентів ІС, 2-го курсу, весняний (4) семестр. Включає 7 лабораторних робіт.

Теорія алгоритмів надана студентам для поглиблених знань вивчення алгоритмів