Пропустити доступні курси

Доступні курси

Технології віртуалізації та хмарних обчислень

Слухачі - 5-й курс ІС та ІП.

Об'єктно-орієнтоване програмування (заочники)

Навчальна дисципліна належить до варіативної частини за вибором студента, циклу професійної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни -  випадкові явища та інформація про них, результати експериментів в різних галузях економки, які можна класифікувати як випадкові данні і які характеризують предметну область при розробці програмних проектів і інформаційних систем, результати експериментальних наукових досліджень.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

аналізувати  науково-технічну, природничо-наукову та загальнонаукову інформацію;

застосовувати методи і процедури обробки статистичної інформації для ухвалення рішень під час аналізу бізнес-процесів;

застосовувати методи і процедури статистичної обробки даних  при розв’язанні задач планування, прогнозування, маркетингу тощо.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

 

         знання:  закономірностей випадкових явищ, базові знання в області комп’ютерних технологій статистичної обробки інформації, базові знання в області фундаментальної та дискретної математики;

 

         уміння: застосовувати  комп’ютерні технології  та методи статистичної обробки даних при побудови математичних моделей об’єктів і процесів професійної діяльності; математичні методи обробки, аналізу і синтезу результатів професійних досліджень; змістовної інтерпретації отриманих результатів.

Уміння застосовувати методи і процедури обробки статистичної інформації для ухвалення рішень під час аналізу бізнес-процесів, розв’язанні задач планування, прогнозування, маркетингу тощо.

         досвід: застосовувати основні методи формалізованого опису і аналізу випадкових явищ, обробки і аналізу результатів фізичних і чисельних експериментів; роботи в середовищі сучасних систем статистичної обробки інформації STATISTICA,    Excel, STAT, SPSS для реалізації умінь

План розрахований на 4 заняття. 
  1. Оглядове заняття. Цілі, призначення, варіанти використання, вплив на навчальний процес.
  2. Створення і використання ресурсів - навчальних матеріалів.
  3. Створення діяльностей, як-от завдання - звіти по лабораторних роботах. Оцінювання, налаштування формули підсумкової оцінки.
  4. Створення і використання тестів.

Курс КІС для студентівзі спеціальності 122 “Інфориаційні управляючі системи та технології освітньо-кваліфікаційного рівня магістр- гр ІС71мн, ІС72мс, за денною формою навчання

Теорія прийняття рішень.

Лабораторний курс по чисельних методах. Для студентів ІС, 2-го курсу, весняний (4) семестр. Включає 7 лабораторних робіт.

Теорія алгоритмів надана студентам для поглиблених знань вивчення алгоритмів